ประวัติองค์กร

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด สำนักงานบัญชีคุณภาพ และสำนักงานบัญชีดิจิทอล ที่ได้รับธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้บริการด้านทำบัญชีครบวงจร ในการจัดทำบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานรายการทางการเงินของกฎหมายไทยและสอดคล้องกับประมวลรัษฎากร รวมถึงรับจดทะเบียนจัดตั้งและจดเลิกบริษัทนิติบุคคล

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการจัดทำบัญชี

ขอบเขตการให้บริการด้านภาษี

บริการ

ยื่นแบบประจำเดือน
 

- ให้คำแนะนำการยื่น VAT

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ (ภงด.1)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ (ภงด.3)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ (ภงด.53)

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ยื่นแบบประจำปี
 

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

- บริการ ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

ปิดบัญชีประจำเดือน
 

- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

- ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

รับจดทะเบียนจัดตั้งและเลิกบริษัทนิติบุคคล

- จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

- จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

- จดทะเบียนคณะบุคคล ทะเบียนพาณิชย์

- ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท

- รับ จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์

- บริการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์

- จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่

- จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ

- จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร

ขอใบเสนอราคา

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการเสนอราคา

รางวัล